Издавање Информације о локацији

Назив поступка: Издавање Информације о локацији
Органозациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-27
Важење: Информација о локацији важи док је на снази плански документ на основу ког је израђена.
Сврха: Информисање о намени одређеног простора - парцеле
Рок: 8

Таксе

Назив Износ Жиро рачун Позив на број Модел Сврха Прималац
Градска административна такса 3100.00 840-742241843-03 11-223 97 Уплата Градске административне таксе Буџет Града Новог Сада
Републичка административна такса 3130.00 840-742221843-57 11-223 97 Уплата Републичке административне таксе Буџет РС

Документација

Шифра Назив Издавалац Напомена Документ
V-27 Захтев за издавање информације о локацији Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Документ
Правни основ:

члан 53. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и члан 10. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/13 и 70/16)

 

Напомена:

 Информација о локацији од ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, прибавља се службеним путем.

Опис поступка:
Име и презиме Број телефона Електронска пошта Радно место Адреса
Марица Милинковић 422-644 лок. 204 marica.milinkovic@uprava.novisad.rs шеф Одсека Радничка улица број 2


Повратак на листу поступака