Доношење решења о уклањању објекта

Назив поступка: Доношење решења о уклањању објекта
Органозациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-34
Важење:
Сврха: Добијање дозволе за уклањање објекта
Рок: 8

Таксе

Назив Износ Жиро рачун Позив на број Модел Сврха Прималац
Градска административна такса 1060.00 840-742241843-03 11-223 97 Уплата Градске административне таксе Буџет Града Новог Сада
Републичка административна такса 870.00 840-742221843-57 11-223 97 уплата Републичке административне таксе Буџет Републике србије

Документација

Шифра Назив Издавалац Напомена Документ
V-34 Захтев за издавање решење о уклањању објекта Градска управа за урбанизам и грађевинске послове

- Три пројекта рушења са техничком контролом

- Услови, ако се ради о објекту чијим би рушењем био угрожен јавни интерес (зштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и тд.)

 - доказ о праву својине на објекту (прибавља се службено, уколико странка не жели да достави лично)

Документ
Правни основ:

на основу члана 168. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС и 24/2011, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/16 и 95/18), члана 2. став 3. Одлуке о условима и мерама за рушење објекта ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10) и члана 10. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/13 и 70/16).

Напомена:
Опис поступка:

Дозвола за уклањање објекта/дела издаје се решењем у року од 8 дана од дана достављања уредне документације.

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Радно место Адреса
Марица Милинковић 422-644 лок. 204 marica.milinkovic@uprava.novisad.rs шеф Одсека Радничка улица број 2
Јелена Таталовић 422-644 лок. 208 jelena.tatalovic@uprava.novisad.rs шеф Одсека Радничка улица број 2


Повратак на листу поступака