Управе и службе

У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:    - планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа...
Одлуком о градским управама Града Новог Сада (``Службени лист Града Новог Сада``, бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010 и 39/2010) образована је Градска управа за инспекцијске послове.
У Градској...
У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на:
организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, праћење изворних послова...
Градска управа за комуналне послове састоји се од пет одсека: Одсек комуналне потрошње, Одсек за грађевинско земљиште, Одсек за нормативне и опште послове, Одсек за управне послове и Одсек за...
Порез на имовину физичких лица - дежурни инспектор
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
021/ 4871-765Порез на имовину правних лица
Градска пореска управа,...
У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на:    * припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;
  ...
У Градској управи за урбанизам и стамбене послове обављају се послови који се односе на:- припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације...