ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Read me

Одлуком о градским управама Града Новог Сада (``Службени лист Града Новог Сада``, бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010 и 39/2010) образована је Градска управа за инспекцијске послове.


У Градској управи обављају се послови инспекцијског и другог надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје Град, у области саобраћаја и путева, у области заштите животне средине, надзора над применом одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и прописа донетих на основу овог закона, послови надзора које Република повери Граду, као и послови принудног извршења. У Градској управи обављају се послови Комуналне полиције у складу са законом.
Положај и надлежност Градске управе за инспекцијске послове утврђени су Одлуком о градским управама Града Новог Сада (``Службени лист Града Новог Сада``, бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010 и 39/2010), а послови, овлашћења и организациона питања Комуналне полиције уређени су Законом о комуналној полицији (``Службени гласник РС`` 51/2009) и Одлуом о комуналној полицији (``Службени лист Града Новог Сада``, бр. 55/2009).
Градска управа за инспекцијске посдове врши инспекдијски надзор по службеној дужности и по пријавама граћана, а поступак се води по службеној дужности.
Пријаве граћана се подносе путем диспечера и централе, поштом и поднеском предатим писарници у Градској кући, Трг слободе бр.1, шалтер 12.
Полазећи од врсте и обима послова утврђених Одлуком о Градским управама Града Новог Сада, у Градској управи образују се уже унутрашње јединице и то:


I. Комунална инспекција
II. Комунална полиција
III. Инспекција за саобраћај и путеве
IV. Инспекција за заштиту животне средине
V. Грађевинска инспекција
VI. Правни и општи послови и послови принудних извршења
У оквиру Градске управе за инспекцијске послове обављају се послови у складу са позитивним законским прописима и то:

I Комунална инспекција:


1. Одсек за контролу комуналних система, у оквиру кога се врши:
инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује снабдевање водом, одвођење отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, раскопавање јавних површина, заузеће јавних површина градилишним оградама и грађевинским материјалом
2. Одсек за контролу комуналних објеката и уређаја на јавним површинама, у оквиру кога се врши:
заштита комуналних објеката и јавних површина, одржавање стамбених зграда, плакатирање, постављање објеката и уређаја на јавним површинама у складу са прописима Града ( у даљем тексту: Град), клима уређаја, урбаног мобилијара, бесправно заузеће јавних површина, одржавање јавне расвете, контролу радног времена угоститељских објеката
3. Одсек за контролу и заштиту јавних зелених и других јавних површина, у оквиру кога се врши:
заштита јавних зелених и других јавних површина од прљања и наношења штете, изношење и депоновање смећа, депоновање грађевинског материјала, шута и огрева, уклањање снега и леда, уређење и одржавање гробаља, надзор над применом прописа о уређењу града, комуналном реду и заштити и одржавању јавних зелених површина, и Група за контролу услова држања и заштите домаћих животиња, у оквиру које се :обављају се послови који се односе на примену прописа о условима држања и заштите домаћих животиња и стања комуналног реда у погледу заштите јавних зелених и других јавних површина, управне радње, доношење управних аката, вођење управних и извршних поступака, координирање рада у вези принудних извршења и подношења захтева за покретање прекршајног поступка.
У свим одсецима и групи, инспектори доносе акте који се односе на:
вођење управног и извршног поступка, доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у комуналној области,
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа, прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе, припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор, као и други послови у вези са контролом комуналних објеката и уређаја на јавним површинама.
У свим одсецима и групи, постоји Група надзорника у којој се обављају се једноставнији послови и управне радње у области инспекцијског надзора, врши контрола терена и пружа стручно-техничка помоћ комуналним инспекторима.

II Комунална полиција


Одлуком о Комуналној полицији града Новог Сада, у Градској управи за инспекцијске послове образована је Комунална полиција као основна унутрашња јединица, са положајем сектора, за обављање законом утврђених комунално - полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Новог Сада, у областима, односно питањима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, обезбеђује заштита и одржавање реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева; улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности Града.
У сектору Комуналне полиције образован је одсек Комуналне полиције за подручје Града Новог Сада.
Послови комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајац, а на местима одржавања реда (теренски рад), на основу плана рада и дневног распореда који утврди шеф одсека, а у складу са обавезним инструкцијама које даје начелник комуналне полиције и предузимањем других превентивних мера и применом овлашћења комуналне полиције, у складу са законом и подзаконским прописима о начину њихове употребе.
У складу са Законом о Комуналној полицији (``Службени гласник Републике Србије``, број 51/09), Одлуком о Комуналној полицији (``Службени лист Града Новог Сада``, бр. 55/09), у Градској управи за инспекцијске послове образована је Комунална полиција, као основна унутрашња јединица, са положајем Сектора, за обављање законом утврђених комунално - полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Новог Сада, у областима односно питањима комуналних делатности, заштите живоне средине, људи и добара, обезбеђује заштита и одржавање реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.
Послови Комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда у областима:


1. Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност.
Подразумева одржавање реда у областима: јавне чистоће, заузећа јавних површина, контроле радног времена угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу, испоруке и одвођења вода, уређивање и одржавање депоније, јавна паркиралишта, ауто-такси превоз путника, држање и заштита домаћих животиња, заштита и одржавање зелених површина и јавних плажа, уређивање и одржавању пијаца, кућног реда у стамбеним зградама, снабдевање топлотном енергијом из топлификационог система Новог Сада, услови и мере за уклањање објекта и уређивање и одржавање депонија.
2. Вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града.
3. Остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града.
4. Заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град.
5. Одржавање градског реда


• Подразумева подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.


Применом законом утврђених овлашћења Комунална полиција изриче мандатне казне, подноси захтеве за вођење прекршајног поступка за прекршаје прописане Одлукама Града Новог Сада, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.


Рад у Комуналној полицији се одвија 24 часа у три смене.
Ради ефикаснијег обављања послова из свог делокруга, оперативним планом, предвиђено је да се рад Комуналне полиције одвија у четири зоне:


1. Прва зона коју чине: Стари град, Лимани и Грбавица
2. Друга зона коју чине: Детелинара, Телеп, Ново Насеље, Адице, Ветерник, Футог, Бегеч и Руменка.
3. Трећа зона коју чине: Клиса, Каћ, Будисава и Ковиљ
4. Четврта зона коју чине: Петроварадин, Ср. Каменица, Буковац и Лединци.
Комуналном полицијом, у којој је образован Одсек Комуналне полиције за подручје Града Новог Сада, руководи начелник Комуналне полиције Небојша Радованац.
Комунална полиција има седиште у ул. Димитрија Туцовића бр. 3 и може се контактирати путем диспечерског центра на следеће бројеве телефоне: 4872-402, 4872-403 и 4872-404, маил:
komunalna.policija@inspekcija.novisad.rs gradins.dispecer@sbb.rs.


III Инспекција за саобраћај и путеве:


1. Одсек за контролу друмског саобраћаја и контролу обале и воденог простора,у оквиру кога се врши контрола:
превоза путника у друмском саобраћају - јавни превоз путника (такси превоз путника, линијски, ванлинијски превоз и превоз путника за споствене потребе), паркирање друмских моторних возила, одржавање и коришћење паркиралишта, саобраћајне сигнализације на паркиралишту, превоз ствари у друмском саобраћају, линијски, ванлинијски и превоз ствари за сопствене потребе и друге послове надзора у друмском саобраћају, начин коришћења обале и воденог простора на унутрашњим водама (пристаништа, зимовници, сидришта и постављање објеката на води за обављање делатности) и друге послове надзора у друмском саобраћају и контроли обале и воденог простора
2. Одсек за контролу путева, у оквиру кога се врши контрола:
изградње, реконструкције и одржавања путева, преглед инвестиционо-техничке документације, организовање постављања и контролу хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, раскопавање и довођење у технички исправно стање јавних саобраћајних површина, постављање рекламних табли и друге опреме и објеката у путном појасу, превоз путника у друмском саобраћају - јавни превоз путника (такси превоз путника, линијски ванлинијски превоз и превоз путника за споствене потребе), паркирање друмских моторних возила, одржавање и коришћење паркиралишта, саобраћајне сигнализације на паркиралишту, превоз ствари у друмском саобраћају, линијски, ванлинијски и превоз ствари за сопствене потребе и друге послове надзора у друмском саобраћају, вођења управног и извршног поступка, обављање управних радњи и доношење управних аката у поступку инспекцијског надзора контроле јавног превоза путника, паркиралишта, превоза ствари и обале и воденог простора, и доношење аката о трошковима принудних извршења,
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа, прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе, припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор.


IV Инспекција за заштиту животне средине


1. Одсек за заштиту животне средине у оквиру кога се обављају послови који се односе на:
примену закона и других прописа којима се уређује заштита од аерозагађења и заштита од штетног деловања буке; утврђивање минимално-техничких услова у погледу заштите и унапређења животне средине код отварања нових објеката, пре почетка обављања делатности и после отварања по службеној дужности; поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности - трговинана мало нафтом и нафтним дериватима; спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја, налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије, израду студије о процени утицаја и прибављање интегрисане дозволе за сва постројења и активности за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града, а која се налазе на листи пројеката одређених посебним прописима о потреби процене утицаја и о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола; надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган Града издаје дозволу; надзор над управњањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, одлагање, рециклажа) за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган Града; заштита од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни ораган Града; спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара на заштићеним подручјима који су актом града проглашени заштићеним подручјима; вођење потребних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског надзора у области заштите животне средине
вођење управног и извршног поступка, доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у области заштите животне средине,
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа, прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе, припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.

V Грађевинска инспекција:


1. Одсек грађевинске инспекције , у оквиру кога се обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор над применом закона, стандарда, норматива и других прописа који се односе на пројектовање и изградњу објеката, техничка својства и квалитет грађевинских материјала који се користе у градњи, предузимње прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне околине, вршење надзора над применом одредаба прописа о одржавању стамбених зграда, начин утврђивања висине трошкова насталих у поступку принудног извршења,
вођење управног и извршног поступка, обављање управних радњи и доношење управних аката у поступку инспекцијског надзора, преглед објеката ради утврђивања начина извршења у поступку принудног извршења, утврђивање висине трошкова насталих принудним извршењем,
подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава због привредног преступа и кривичних пријава, прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе, припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.
У оквиру Одсека постоји Група надзорника у оквиру које се обављају једноставнији послови и управне радње у области инспекцијског надзора, врши контрола терена и пружа стручно-техничка помоћ грађевинском инспектору.


VI. Правни и општи послови и послови принудних извршења:


1. Одсек за правне и опште послове
У оквиру кога се обављају се послови који се односе на:
пружање стручне помоћи извршиоцима у вођењу управног поступка и припреми решења, давање стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку, обрађивању захтева за покретање прекршајног поступка, сачињавање пријава за привредне преступе, кривичних пријава, обраду приговора и жалби, праћење прописа у области евиденција у складу са прописима о канцеларијском пословању, припрему анализе, извештаја и информације о раду Одсека, праћење прописа из делокруга рада Градске управе, припрему и обједињавање одговора и изјашења Градске управе према органима Града, другим градским управама, службама, Градском јавном правобранилаштву, државним органима и организацијама, вођење обједињене евиденције присутности на раду запослених у Градској управи, организацију рада Одсека и рад диспечера, организовање послова пријема, евидентирања и распореда предмета и поште, пријем и експедицију обрађених предмета за архивирање и експедицију поште из Градске управе, организацију вођења прописаних евиденција за потребе појединих одсека, на ажурирање и уредност прописаних евиденција.
У циљу брже и ефикасније сарадње са грађанима, систематизовано је радно место:
Диспечер - оператер , у оквиру кога се :
Обављају послови пријема пријава грађана и других субјеката запримљених телефонским путем или на други начин, распоређивања надлежним инспекцијама по областима, дају обавештења по позивима грађана, евидентирања пријава под деловодним бројем, упућивања надлежним органима пријава које нису у надлежности ове управе, и обављају оператерски послови и послови техничке обраде текстова.
2. Одсек за принудна извршења. у оквиру кога се обављају послови који се односе на:
организовање и спровођење принудних извршења, обављање прегледа објеката ради утврђивања начина извршења, процену радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и утврђивање динамике извршења, састављање записника о принудном извршењу,
сарадњу са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења, ради предузимања мера да се на објектима који су предмет извршења искључи електрична енергија, плин, ПТТ линије, водовод и канализација и други инфраструктурни садржаји, обезбеђење присуства припадника Министарства унутрашњих послова, утврђивање трошкова принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и др.)

Адреса: 
Улица Димитрија Туцовића бр. 3
Телефон: 
021/4872-444 Централа