ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Read me

У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на:
организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, праћење изворних послова локалне самоуправе и поверених послова, плате и друга примања запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, примену Закона о општем управном поступку у пословима локалне самоуправе, вршење управног надзора, послове Града у области одбране, канцеларијско пословање, стручне, финансијске и организационе послове за потребе органа месних заједница, месне канцеларије, пријемне канцеларије и архиве органа Града, грађанска стања, радне књижице и вођење бирачког списка.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске
управе, као и одређени послови које Република односно Покрајина повере Граду.
У Градској управи обављају се стручни послови у вези са радним односима
запослених у градским управама,посебним организацијама и службама, вођењем
евиденција у области рада и пружањем правне помоћи запосленима у остваривању
њихових права из радног односа, као и послови који се односе на безбедност и здравље на раду.
У Градској управи се обављају и послови финансијске службе и послови
контроле у складу са прописима о буџетском систему.
У саставу Градске управе за опште послове образована је Канцеларија за
дијаспору која има положај сектора.
У Градској управи обављају се и други управни послови за које није одређен
делокруг других градских управа.
За обављање одређених послова локалне самоуправе из делокруга градских
управа, као и друге послове управа, ради стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана у оквиру Градске управе за опште послове образовано је 16 месних канцеларија са седиштем у Бегечу, Будисави, Буковцу,Ветернику, Каћу, Кисачу, Ковиљу, Лединцима, Старим Лединцима, Пејићевим салашима-Немановцима, Петроварадину, Руменки, Сремској Каменици, Степановићеву,Футогу и Ченеју. Послови месних канцеларија и друга питања од значаја за њихов рад уређују се актом Градоначелника Града Новог Сада.

Адреса: 
Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад
Телефон: 
021/6624-000