ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Read me

У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на:

    * припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;
    * изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града;
    * учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења,
    * обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;
    * организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;
    * обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организаци¬јама у области спорта на територији Града;
    * евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач Град, и за остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу Града.
    * планирање у области спорта, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду

У саставу Градске управе за спорт и омладину образована је Канцеларија за младе која има положај сектора.

У Канцеларији за младе обављају се послови који се односе на: уређење и стварање услова за бригу о младима, доношење и реализацију стратегије и акционог плана политике за младе на територији Града Новог Сада, успостављање и одржавање сарадње са локалним омладинским организацијама, стварање услова за омладинско организовање, израду пројеката у циљу побољшања положаја младих и др.

 

Адреса: 
Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, II спрат, канцеларија број 37
Телефон: 
021/520-625