ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Read me

У Градској управи за урбанизам и стамбене послове обављају се послови који се односе на:

- припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације; вођење локалног информационог система планских докумената; издавање услова и исправку граница суседних парцела, потврђивање пројекта парцелације, препарцелације; издавање информације о локацији и локацијске дозволе; издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то законом поверено Граду; издавање одобрења за извођење грађевинских радова за које се не издаје грађевинска дозвола и издавање грађевинских дозвола за припремне радове; издавање употребних дозвола; накнадног издавања грађевинских и употребних дозвола; потврђивање нацрта посебних делова зграде; послове техничке архиве као и стручне, административне и техничке послове за Комисију за планове и друга радна тела Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града образована за област урбанизма и грађевинарства;

- исељење лица из станова и заједничких просторија у стaмбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивање станова за пресељење носилаца станарских права из станова у приватном власништву ради враћања тих станова њиховим власницима у складу са законом, као и стручне, административне и техничке послове за Комисију за стамбене послове Скупштине Града и послове контроле коришћења станова са којима располаже Град.

У саставу Градске управе за урбанизам и стамбене послове образована је Управа за имовинско-правне послове и имовину Града, која има положај сектора.

У Управи за имовинско-правне послове и имовину Града обављају се послови који се односе на: експропријацију и административни пренос земљишта и зграда; депоседацију; успостављање права службености и деекспропријацију; одређивање земљишта за редовну употребу објекта; конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, престанaк права коришћења грађевинског земљишта; закључивање уговора о откупу станова на којима право располагања има Град; увођење непокретне имовине Града у јавне евиденције; поступке везане за прибављање и отуђење непокретне имовине на којој Град има право коришћења; успостављање и одржавање јединствене евиденције о непокретној имовини и друге послове у вези са том имовином, као и стручне, административне и техничке послове за комисије за враћање земљишта и пашњака, комасацију и арондацију земљишта.

Пред Градском управом за урбанизам и стамбене послове, грађани и правна лица, као странке у поступку, у складу са законом и другим прописима, остварују права:

1. у области урбанизма

на потврђивање пројекта препарцелације - парцелацијe
на издавање локацијске дозволе
на издавање информације о локацији

2. у области грађевинарства

на издавање грађевинске дозволе,
на издавање одобрења за изградњу објеката,
на издавање потврде пријаве за почетак извођења радова,
на издавање употребне дозволе,
на одобравање радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
на доношење решења о уклањању објекта,
на издавање потврде пријаве изграђених темеља,
на издавање грађевинске дозволе за припремне радове,
на издавање уверења о физичким деловима, тј. спецификацији објекта (етажирање)

3. у области легализације

на накнадно издавање грађевинске дозволе у поступку легализације
на издавање употребне дозволе у поступку легализације

4. у стамбеној области

на покретање поступка исељења лица која без правног основа користе стан или заједничке просторије у стамбеним зградама,
на издавање уверења о конституисању скупштине зграде и избору председника,
на пренос станарског права након смрти последњег носиоца станарског права или његовог исељења,
на давање стана на којем право коришћења има Град Нови Сад у закуп на одређено или неодређено време.

5. у области имовинско правних послова

на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду,
на поништај правоснажног решења о изузимању земљишта из поседа,
на одређивање земљишта за редовну употребу,
на откуп стана од Града Новог Сада,
на промену начина исплате откупне цене стана,
на издавање дозволе за брисање хипотеке на стану,
на пренос хипотеке.
Поред наведених права, грађани и правна лица могу добити информацију о поступцима који се воде код Градске управе за урбанизам и стамбене послове, као и право да изврше разгледање и препис списа у наведеним предметима, када за то докажу постојање правног интереса.

Контакт телефон Градске управе за урбанизам и стамбене послове је 021/422-644.

Бране Раковић , в.д. начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове 021/452-133 и 021/522-953,
Ђорђе Писаров, в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове 021/452-133 и 021/522-953
Љиљана Стругар, помоћник начелника за правне послове у области урбанизма 021/ 422-644 лок.160
Марица Милинков, помоћник начелника у области урбанизма 021/ 422 644 лок. 159
Оливера Лалић, помоћник начелника у области грађевинарства 021/ 422-644 лок. 228
Станка Ваљаревић, помоћник начелника у области грађевинарства 021/ 422-644 лок.165
Нада Тонтић, помоћник начелника у области легализације 021/6623-283
Бранислава Баљошевић, помоћник начелника за имовинско-правне послове и имовину града 021/ 458-644
Борислав Живковић, помоћник начелника за урбанистичко и просторно планирање 021/ 423-015
Гордана Кнежевић, помоћник начелника за стамбене послове 021/ 453-058
Софија Ђорђевић, помоћник начелника за финансијске и опште послове 021/ 6613344
Љиљана Боровац, шеф одељења за урбанизам и грађевинарство 021/ 526 359
Драган Чомић, шеф одсека за грађевинарство 021/ 422-644 лок. 147,
Милица Марђелошки, шеф одсека за легализацију 021/ 422-644 лок. 185
Владимир Вујовић, шеф одсека за урбанизам 021/ 6623-283
Александра Барош, шеф одсека за просторно планирање 021/ 422-644 лок.104
Маја Субаков, шеф одељења за стамбене послове 021/ 422-644 лок. 216
Милан Босанац, шеф одсека за управни поступак стамбене послове 021/ 422-644 лок. 213
Драгица Милорадов, шеф одсека за нормативне и студијско-аналитичке послове у стамбеној области 021/ 422-644 лок. 215
Јулија Попић, шеф одељења за имовинско-правне послове и имовину Града 021/422-644 лок. 208
Невенка Зубанов, шеф одсека за имовину града 021/ 422-644 лок. 211
Јелена Бардак, шеф одсека за имовинско-правне послове 021/ 422-644 лок. 209

 

Адреса: 
Радничка број 2
Телефон: 
021/422-644