ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Read me

У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:

    - планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град и предлагање мера за унапређење квалитета њиховог рада;
    - праћење здравственог стања становништва, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити које обухвата мере и програме за унапређење здравља становништва;
    - праћење резултата контроле биолошке енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припрему и дистрибуцију оброка у предшколској установи и основним школама на територији Града, у дневним боравцима за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању и кухињи за социјално угрожено становништво, и предлагање мера за очување и унапређење колективне исхране;
    - праћење и предлагање програма здравствено-васпитног рада на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља;
    - кординирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других организација и сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите;
    - подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви и спровођењу програма прикупљања резерви крви;
    - предлагање и спровођење мера и активности на спречавању и отклањању последица по здравље становништва, проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чији је оснивач Град, и то: Дому здравља "Нови Сад" Нови Сад, Апотеци Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад.

 

Адреса: 
Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад
Телефон: 
021/420-299